زنه موقع کوس دادن میگه کوسمو جر بده

زنه موقع کوس دادن میگه کوسمو جر بده